567 310 106 info [zavinac] profi-ji.cz

služby

Od projektu přes inženýring po stavební dozor

Nabízíme projekční činnost se zaměřením na vodohospodářské objekty, pozemní komunikace a ZTV. Poskytujeme komplexní služby od předprojektové přípravy přes inženýrskou činnost po spolupráci při realizaci stavby.

PROJEKCE INŽENÝRING

Projektová činnost

Vodohospodářské objekty a stavby

 • návrhy a komplexní řešení zásobování objektů a území vodou z veřejných a individuálních zdrojů
 • návrhy na odvedení dešťových a splaškových vod z území včetně řešení čištění odpadních vod, zadržování vody v území apod.

Komunikace a zpevněné plochy

 • návrh novostaveb a rekonstrukcí silnic a místních komunikací
 • navrhování tras polních a lesních cest, včetně přestaveb
 • trasování a návrh tras pro cyklisty, cyklistické stezky a trasy
 • komunikace pro pěší a zklidněnou dopravu

ZTV – základní technické vybavení území

 • komplexní řešení zainvestování území – dopravní a technická infrastruktura
 • zpevněné plochy
 • vodovody, kanalizace, plynovody, rozvody elektrické energie včetně veřejného osvětlení, slaboproudé rozvody
 • základní urbanistická a architektonická koncepce ve spolupráci s odbornými týmy
 • veřejná zeleň včetně sadových a terénních úprav, celkové úpravy v území

Služby při přípravě a realizaci staveb

Předprojektová příprava

 • konzultace záměrů s investory a potřebami v území
 • zajištění nezbytných podkladů a průzkumů pro přípravu staveb
 • ekonomické posouzení návrhu

Inženýrská činnost pro zajištění správních povolení

 • projednání návrhů s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, projednání podmínek dotčených správců inženýrských sítí a technické infrastruktury pro realizaci staveb
 • projednání návrhů v územním, stavebním nebo společném řízení či jiných řízeních pro zajištění realizovatelnosti staveb

Spolupráce při realizaci stavby

 • zajištění a provádění autorského dozoru v průběhu realizace staveb
 • výkon technického dozoru staveb pro investora
 • spolupráce při zadání stavby vybranému zhotoviteli díla
 • spolupráce při dokončení stavby (kolaudační řízení, uvedení staveb do provozu apod.)